Skolkyrkan

Skolkyrkans uppgifter är

att förmedla kristen tro, kristna värderingar och traditioner
att stimulera till debatt om livsfrågor
att omsätta det kristna kärleksbudskapet i konkret handling

Detta kan ske genom
att stå till förfogande för enskilda samtal med elever och personal
att vara resursperson i krissituationer
att medverka i samlingar, lektioner och temadagar
att stödja de kristna skolföreningarna
att inspirera församlingarna/kårerna att aktivt delta i skolarbetet